Johnson Lake – Alberta photo by Sonya D

Johnson Lake – Alberta photo by Sonya D

Johnson Lake, Banff National Park

Johnson Lake Alberta